Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Eeuwig begin

 
Eeuwig begin

Henoch, Noach en Abraham
We zien van -rechts voor via -links midden naar -rechts boven
Van dichtbij naar ver weg, in perspectief:

Abraham ziet op naar de hemel, naar de sterren. Hij is door God weggeleid uit de volken welke achter hem zijn geschilderd. En het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd (Jacobus 2 vers 23)

Boven in de lucht, regenboog kleuren. Helder geschilderd. Onderaan ook kleuren maar somberder en niet in volgorde van de regenboog. Wat staat voor ongehoorzaamheid aan God

Noach
moet van God de ark bouwen omdat de aarde verdorven is. Hij waarschuwt de mensen welke voor hem staan en naar zijn bouwwerk kijken. Noach, de prediker
der gerechtigheid (2 Petrus 2 vers 5)


De Ark komt dreigend op hen af, alsof ook de Ark zelf het komende oordeel predikt.
Het schilderij is van links naar rechts, van donker naar licht geschilderd. Wat aangeeft dat de Eeuwige toekomst "Het Licht" is.

Henoch
wordt door God opgenomen uit de volken. Naar het eeuwig licht van God. De volken zijn weer gepositioneerd middenin het schilderij. Een angstig, geheimzinnig licht,
van achteraf speelt tussen de mensen. We lezen in Judas vers 14 en 15. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
De opname van Henoch is geschilderd als of het lijkt dat hij in een 'baarmoeder' is. Wat symbool staat voor. Veilig bij God zijn. Henoch heeft zijn handen samen. Onder dankzegging wordt hij opgenomen.

1. De opname van Henoch Genesis 5 vers 24

En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

2. Noach die het volk waarschuwt en de ark bouwt Genesis 6 vers 9 - 14
Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.
En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet.
De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.
En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.
Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken.

3. Abram door God weggeleid uit Ur de ChaldeeŽn
Abram kijkt naar de sterren Genesis 15 vers 5 - 7
Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.
En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.
En Hij zeide tot hem: Ik ben de Here, die u uit Ur der ChaldeeŽn heb geleid om u dit land in bezit te geven.
Wandel voor mijn aangezicht. Genesis 17 vers 1 en 2
Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken.

Abram wordt Abraham genoemd Genesis 17 vers 5

En gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.