Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsisPsalm 46
      
EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD

 


1) Voor de koorleider. Van de Korachieten.
Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2) God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

3) Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.

4) Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5) Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.

6) Met God in haar midden stort zij niet in,
voeg in de morgen komt God haar te hulp

7) Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt–de aarde siddert.

8) De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

9) Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:

10) wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.

11) ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12) De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

 

 

 

 

 

 

Het schilderij
Links in het schilderij La Sagrada Familia (althans daarop gebaseerd). Daarachter een tsunami-achtige  golf die bergen verzwelgt. (Ps 46 vers 3 en 4)
Boven de golf de donder, bliksem. (Ps 46 vers 7)
Eén van de torens wordt getroffen door de bliksem.
Bovenin de lucht een klauw.

Openbaringen 18 vers 2 
Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon,
die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden,
ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel
en elk onrein, afschuwelijk dier.

Amos 5 vers 8 en 9
De maker van de Plejaden en van Orion, hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de dag tot nacht verduistert, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde -
zijn naam is HEER. Met zijn verwoestende bliksem treft hij de sterken, hun vestingen worden vernietigd.

Midden in het schilderij een oprukken leger met opgestoken vaan. (Ps 46 vers 10)

De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Dat leger wordt door de wolkkolom verzwolgen.
Exodus 14
Vers 14  "De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen."
Vers 19 
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op,
Vers 20  zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.

 

De wolkkolom straalt licht uit naar de burcht op de rots.
Rechts in het schilderij (Ps 46 vers 2, 6, 8 en 12)

Geheel rechts ochtend gloren (Ps 46 vers 6)
Naar de burcht gaat een smalle weg.
De mensen op die weg behoeven niets mee te nemen.

(er staan ladders bij het

begin van de weg)
 

Vertrouwen op God

is voldoende.

 

 


EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD

1. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon, verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

3. En grimd’ ook d’open hel ons aan met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan, toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt, wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld; zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf, neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

 

 


Andere schilderijen die raken aan dit schilderij:
(
Kijk op deze website)
     - TEL UW ZEGENINGEN
     - Psalm 146 vers 3 en 4
       Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling
       bij wie geen redding is.
       Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag
       gaat hij met zijn plannen ten onder.
     - Psalm 116

 

 


Teksten waarover de Rots / Burcht wordt gesproken.
Psalm 18:3

HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Psalm 71:3 
Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

Psalm 94:22 
De HEER is mijn burcht geworden,
mijn God de rots waarop ik schuil.